Privacyverklaring

Laatste update privacyverklaring: 12.02.2020

Bij Sanac hechten we belang aan de privacy en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van eenieder van wie we persoonsgegevens verzamelen. Deze privacyverklaring heeft de bedoeling u te informeren over hoe we zorg dragen voor uw persoonsgegevens en wat we met uw gegevens doen.

1 Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens?

Sanac NV, met maatschappelijke zetel te Menensesteenweg 305 - 8940 Wervik, met ondernemingsnummer BTW BE 0433.144.788 is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Binnen de groep van ondernemingen waartoe Sanac behoort, is een functionaris voor de gegevensbescherming benoemd. Deze functionaris houdt toezicht op de bescherming van uw persoonsgegevens. De functionaris kan u contacteren via privacy@arvesta.eu.

2 Welke persoonsgegevens verwerken we via onze website?

2.1 Account

Via onze website kan u een account aanvragen om de productprijzen te kunnen zien en producten te bestellen. Hiervoor worden volgende gegevens verwerkt: bedrijfsnaam, BTW-nummer, klantnummer, naam, fytolicentienummer, adres (straat, postcode, gemeente, land), e-mailadres, telefoonnummer, uw gebruikersnaam en uw wachtwoord.

We verwerken bovengenoemde gegevens vooreerst om uw account aan te maken, u toe te laten veilig in te loggen en gebruik te blijven maken van uw account. We bewaren uw account in principe totdat u ons vraagt om uw account te wissen.

2.2 Elektronische nieuwsbrieven

Op de website kan u aangeven dat u e-mails wil ontvangen. Deze nieuwsbrieven bevatten onder andere technische informatie over onze producten, acties op onze webshop en info met betrekking tot opleidingen, beurzen, demodagen,... [1] 

Wij versturen de nieuwsbrieven op basis van uw toestemming. Dit betekent uiteraard ook dat u op elk ogenblik de mogelijkheid hebt om uw toestemming in te trekken.

2.3 Online aankopen van producten

Wij verwerken de gegevens in uw account voor de afwikkeling van uw bestellingen. Deze gegevens gebruiken we om uw bestelling te verwerken, om een factuur op te stellen, om uw bestelling te leveren en om u te contacteren in verband met uw bestelling (bv. om u op de hoogte te houden van de levering daarvan).

Verder bewaren we ook uw aankoopgeschiedenis, dit om onze bedrijfsvoering te optimaliseren. Het analyseren van de aankoopgegevens is noodzakelijk voor het dagelijkse beheer van onze webshop. Op basis hiervan kunnen wij onze dienstverlening en ons assortiment aanpassen en bijsturen.

2.4 Contact

Wanneer u met ons contact opneemt via het online contactformulier, verzamelen we de volgende gegevens: uw bedrijfsnaam, klantnummer, naam, e-mailadres, uw telefoonnummer en uw vraag of opmerking.

We hebben een gerechtvaardigd belang om de gegevens die u doorgeeft te verzamelen, dit om uw bericht te kunnen beantwoorden. We houden deze gegevens niet langer bij dan noodzakelijk om uw vragen te beantwoorden of de door u gevraagde informatie te kunnen bezorgen.

3 Verkopen we uw gegevens aan derde partijen of geven we uw gegevens door?

We verkopen in geen geval uw gegevens door aan derden.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening en in het kader van de hoger gemelde verwerkingsdoeleinden kunnen wij uw gegevens wel delen met:

-       de vennootschappen binnen de groep waartoe Sanac behoort. Dit om de klantenadministratie te centraliseren;

-       derden ter ondersteuning en uitvoering van onze dienstverlening (zoals bv. datacenters, bezorgdiensten, vervoerdiensten, bankinstelling, advocaten, drukkerijen, mailingbureaus en softwarebeheerders).  Wij hebben met deze partijen overeenkomsten gesloten waardoor de bescherming van uw gegevens wordt gewaarborgd;

-       Overheid en overheidsinstellingen: om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bv. fiscaal). Enkel de gegevens die wettelijk verplicht mee te delen zijn, worden gedeeld.

Verder kunnen geschillen en andere incidenten er bovendien toe leiden dat uw persoonsgegevens in uitzonderlijke omstandigheden worden gedeeld met de politie en andere gerechtelijke instanties. Ook onder andere advocatenkantoren, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, verzekeringsmaatschappijen of banken zullen toegang kunnen krijgen tot een gedeelte van uw persoonsgegevens wanneer dat voor hen nodig is om ons bij te staan bij het behandelen van een dossier, het uitvoeren van projecten, enzovoort.

4 Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maken de diensten gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zo slagen we de door u verstrekte persoonsgegevens op in databases, informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Bovendien is ons personeel op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Zij zijn bovendien verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

5 Hoe kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen?

U heeft het recht om op elk moment kosteloos inzage te vragen in uw persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht om foutieve, ongepaste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens te laten verwijderen of verbeteren. U heeft ook het recht om ons in bepaalde gevallen te verzoeken om tijdelijk uw persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking niet meer te gebruiken.

Tot slot heeft u het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens.

 


Als u geen e-mails of persoonlijk aan u geadresseerde post meer wenst te ontvangen met o.a. productinformatie, promoties, advies, info over evenementen, nieuws over onze onderneming,... dan kunt u zich eenvoudig uitschrijven op onze mailinglijst. Wilt u geen e-mails meer ontvangen, dan kan u zich uitschrijven via de uitschrijflink onderaan de e-mails. U kan ons zowel voor de uitschrijving op e-mails als op persoonlijk geadresseerde post ook steeds contacteren via onderstaand e-mailadres.


U dient uw verzoek per e-mail te versturen naar privacy@arvesta.eu.

Dit verzoek moet het volgende bevatten: volledige naam, adres, e-mailadres, kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart en een duidelijke beschrijving van uw verzoek.

Wij hebben één maand de tijd om uw verzoek te beantwoorden. Hou er rekening mee dat deze periode begint te lopen wanneer wij uw gedateerd en ondertekend verzoek schriftelijk per post, elektronisch, of schriftelijk ter plaatse hebben ontvangen en wij alle vereiste informatie hebben om te voldoen aan uw verzoek.

Indien u van mening bent dat we uw verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op via bovenstaande gegevens. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u gewoonlijk verblijft. Voor Belgische klanten is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, voor Nederlandse klanten de Autoriteit Persoonsgegevens en voor Frankrijk is dit La Commision Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

6 Wijzigingen in deze verklaring

Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, wordt de gewijzigde verklaring hier gepubliceerd met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum.